Tietojen lataaminen...
Tietoja Hero Bannerista

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ)

TETRA on vakaasti sitoutunut työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun sekä tuotteidensa ja palvelujensa laatuun. Sitoumuksemme keskittyy työntekijöihin kohdistuvien riskien hallintaan, turvallisten työtapojen ylläpitämiseen, ympäristövaikutusten minimointiin, asiakasvaatimusten täyttämiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen.

Nämä sitoumukset ovat CØRE-kulttuurin ytimessä, jonka keskiössä ovat asiakkaat, Drive to ZERO, tuotot ja työntekijät. Drive to ZERO on yhteinen ponnistus, jonka tavoitteena on saavuttaa joka päivä nollatason terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatusuoritukset, pysäyttää työ tarvittaessa, noudattaa aina HSE-, laatu- ja eettisiä ohjeita ja jatkuvasti noudattaa liiketoimintaperiaatteitamme.

TETRAn terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikka (HSEQ) on toimitusjohtahan allekirjoittama johdon sitoumus. Tiedotamme tästä politiikasta ja jaamme sen kaikille työntekijöille.

TETRAn HSEQ-johtamisjärjestelmä on koko yrityksen kattava kehys, jonka avulla parannamme jatkuvasti laitostemme ja toimintojemme HSEQ-suorituskykyä maailmanlaajuisesti. Johtamisjärjestelmämme koostuu elementeistä, vaatimustenmukaisuusstandardeista ja ohjeista, joissa esitetään yksityiskohtaisesti vähimmäisvaatimukset terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laaturiskien hallitsemiseksi toiminnassamme.

TETRA IADC:n akkreditoidussa pätevyydenhallintajärjestelmässä, toimintaperiaatteissa ja menettelytavoissa määritellään, että yhtiö tunnustaa, että turvallisuuskriittisiä ja operatiivisia tehtäviä suorittavien henkilöiden pätevyys on olennaisen tärkeää, jotta yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa aiheuttamatta haittaa ihmisille, ympäristölle tai liiketoimintaan liittyville laitteille ja fyysiselle ympäristölle, olivatpa ne sitten yrityksen tai sen asiakkaiden omistuksessa. Tämän vuoksi TETRA on täysin sitoutunut varmistamaan, että kaikki turvallisuus- ja toimintakriittisiä tehtäviä suoritttavat työntekijät ovat päteviä suorittamaan heille osoitetut tehtävät.

Otamme työntekijät mukaan kirjaamalla heidän havaintonsa turvallisista ja riskialttiista työkäytännöistä. Turvallisuushavainnointi- ja vaarojen tunnistamisprosessimme kannustavat työntekijöitä tarkastelemaan tarkkaan omaa työtään ja ottamaan käyttöön turvallisempia työkäytäntöjä ja - menettelyjä.

Olennainen osa HSE-kulttuurimme on kaikkien osallistaminen ja sen varmistaminen, että he ovat tietoisia vastuustaan ja velvollisuudestaan tarkkailla, puuttua vaarallisiin olosuhteista ja käyttäytymisestä ja ilmoitta niistä. Keskeinen työkalu, jota käytetään laajasti koko TETRAssa, on työnseisaamisprosessimme. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ja vastuu havaita mahdollisesti vaaralliset olosuhteet tai käyttäytymismallit ja ryhtyä välittömästi toimiin työn keskeyttämiseksi, kunnes ongelma on korjattu. Edistämme kulttuuria, jossa työn lopettamisvaltuuksia käytetään vapaasti ja arvostetaan ennakoivana prosessina HSE-riskien ja -vaikutusten hallitsemiseksi.

IADC CAA:n logo

IADC:n akkreditoima pätevyydenhallintajärjestelmämme osoittaa, että yhtiö tunnustaa, että turvallisuuteen ja toimintaan liittyvissä kriittisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden pätevyys on olennaisen tärkeää sen liiketoiminnan harjoittamisen kannalta.