Laddar data...

Skalhämmare

De flesta industriella och kommersiella vatten innehåller alkaliska jordartsmetallkatjoner, t.ex. kalcium och magnesium, och flera anjoner, t.ex. bikarbonat, karbonat, sulfat, oxalat, fosfat, silikat och fluorid.

När kombinationer av dessa anjoner och katjoner förekommer i koncentrationer som överskrider lösligheten hos deras reaktionsprodukter bildas utfällningar tills koncentrationerna av produkternas löslighet inte längre överskrids. Dessa utfällningar är alkaliska jordartsmetallskalor. När koncentrationerna av kalciumjoner och karbonatjoner överskrider lösligheten hos kalciumkarbonatreaktionsprodukten bildas till exempel en fast fas av kalciumkarbonatskala som en utfällning.

Skalehämmande kompositioner, ensamma eller tillsammans med polymera strukturer, beskrivs och kännetecknas av att de förutom en fosfonometylaminogrupp har en sulfonsyra- och/eller karboxylsyregrupp. Genom att införliva flera typer av funktionella grupper i en enda molekyl kan man kontrollera bildning och avlagring av kalkavlagringar under svårare förhållanden än vad som normalt förekommer. TETRA har skalhämmare som är avsedda för ett brett spektrum av vätsketyper.

PayZone® SI 139 Skaleinhibitor

PayZone SI 139 är en trifosfonisk syra baserad på adenosinmonofosfor (AMP) som hämmar kalciumkarbonat, kalciumsulfat och bariumskiffer i lätt komplettering, behandling och injektionsvätskor, inklusive havsvatten. Den är temperaturstabil till 350°F/176°C.